BUỔI HỘI THẢO – PHỎNG VẤN DU HỌC NHẬT BẢN THÁNG 10.2018