Thông báo Sự kiện “Đón Tết Nhật, cùng chơi Fukuwarai