Một tuần được học với giáo viên người Nhật bao nhiêu buổi?