Thông báo thay đổi lịch đăng ký học Khóa tháng 4 năm 2017